เลิกบ่นแล้วลงมือทำด้วยหลัก 2 ประการ

เลิกบ่นแล้วลงมือทำ

Stop complaining, Act Now หลัก 2 ประการ เลิกบ่นแล้วลงมือทำ

กำหนดแผนกลยุทธ์และลงมือทำเพื่อพิชิตความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสำเร็จนั้น ผู้เขียนยังมีหลักการอีก 2 ประการที่มาแบ่งปันและขยายเพิ่มเติมตามที่สัญญาไว้ นั่นคือ วิธีการกำหนดแผนกลยุทธและนำไปปฎิบัติ การกำหนดแผนกลยุทธและนำแผนที่กำหนดไว้ไปปฎิบัตินี้ จะสามารถช่วยกำจัดคำว่าเสียดายและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยให้คุณมองเห็นความสำเร็จที่คุณต้องการได้ชัดเจนขึ้น

การกำหนดแผนกลยุทธ์
เมื่อคุณได้เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสาขาอาชีพของคุณไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินเพื่อมาลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม หรือใช้เงินที่สะสมของตัวเอง เราจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาต่อในด้านสาขาต่าง ๆ ที่เราต้องการเรียนรู้ เพื่อมาใช้ในงานตัวเอง เราอาจจะหาประสบการณ์โดยเข้าไปทำงานกับธุรกิจครอบครัวที่เป็นมืออาชีพ อ่านหนังสือแนวธุรกิจ คุณต้องแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ มาจัดลำดับตารางชีวิต ว่าในแต่ละช่วงเวลาคุณควรจะทำอะไรบ้าง

คุณควรจัดลำดับ ขั้นตอนการทำงาน แต่ละด้าน เป็นช่วงเวลา เขียนตารางให้ชัดเจนว่าคุณควรจะทำอะไรก่อนและหลัง สิ่งสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของชีวิตคือคุณอาจจะทำแผนสำรอง เผื่อไว้ในกรณีที่แผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามต้องการ

นำไปปฎิบัติตามวางจร PDCA

หากใครที่เรียนธุรกิจพื้นฐานสายอาชีพ จะต้องได้เรียนหลักการตัวนี้ นั่นคือ PDCA เพราะเป็นหลักการสากลที่ถูกใช้ทั่ว ๆ ไป ทั้งในชีวิตประจำวัน จนถึงในระดับองค์การใหญ่ ๆ

PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle”

โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย

1. Plan คือ การวางแผน ซึ่งคือกลยุทธ์ที่คุณได้วางไว้แล้ว
2. DO คือ การปฏิบัติตามแผน โดยการลงมือปฎิบัิตตามแผนกลยุทธ์ที่คุณวางไว้
3. Check คือ การตรวจสอบ โดยคุณอาจจะมีการตรวจสอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ ทุกครั้งที่การดำเนินงานตามวงจร

PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

TO THE TOP CLUB
https://www.facebook.com/influentialleaderclub/

Scroll to Top